Conceptakkoord

Aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord is op woensdag 21 juni besloten om te stoppen met het proces. De aanleiding daarvoor was het besluit van LTO Nederland om niet langer mee te werken aan de totstandkoming van een akkoord. Andere partijen aan de hoofdtafel meenden dat een Landbouwakkoord zonder steun van LTO Nederland niet geloofwaardig zou zijn. Het secretariaat publiceert de laatste versie van het conceptakkoord. Dit concept is niet de weergave van door alle partijen gedeelde opvattingen en afspraken, maar hetgeen ter bespreking voorlag.

In de laatste weken van het proces hebben verschillende conceptversies voorgelegen van een mogelijk akkoord. Daarbij zijn steeds afzonderlijke en fysieke leessessies georganiseerd voor vertegenwoordigers van de partijen aan de hoofdtafel. Vanwege het belang van vertrouwelijkheid tijdens het proces, hebben we afgezien van digitale verspreiding. Tijdens deze leessessies konden de partijen kennisnemen van de bijgestelde versie en opmerkingen inleveren.

Voor deze laatste versie van het conceptakkoord zijn alle opmerkingen die tijdens de bijeenkomst van de hoofdtafel d.d. dinsdag 20 juni 2023 gemaakt zijn en de afgesproken vervolgacties nog verwerkt. Deze laatste versie van het concept Landbouwakkoord is daarom gedateerd op 21 juni 2023.

Wij willen benadrukken dat de inhoud van dit concept nog niet door alle partijen aan de hoofdtafel volledig werd onderschreven en dus ook niet de weergave is van alle gedeelde standpunten. Verschillende partijen hebben ook op 20 juni aangegeven dat er nog diverse bespreekpunten openstonden. Daarover zou op 21 juni verder worden gesproken en zo nodig ook nog op latere momenten. Het streven was om uiterlijk op vrijdag 23 juni tot een onderhandelaarsakkoord te komen die vervolgens ter consultatie zou worden voorgelegd aan alle achterbannen van de partijen aan de hoofdtafel. Wij weten niet of de partijen aan de hoofdtafel ook daadwerkelijk met het onderhandelaarsakkoord en de achterbanconsultatie zouden hebben ingestemd.

Op 18 mei 2023 is een voorlopige versie van het Landbouwakkoord gedeeld met drie kennisinstellingen: het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Wageningen University & Research (WUR) en het Louis Bolk Instituut. Zij hebben appreciaties gegeven bij de op dat moment beschikbare versie. Vervolgens hebben de appreciaties geleid tot bijstelling van het akkoord en is het onderhandelproces voortgezet. Die versie verschilt wezenlijk van het conceptakkoord zoals dat laatstelijk op 20 juni is besproken.

Chris Kalden (voorzitter)

Secretariaat Landbouwakkoord