Reactie voorzitter Chris Kalden op het stoppen van het Landbouwakkoord

Zeven maanden geleden is het proces van start gegaan om te komen tot een breed gedragen Landbouwakkoord. Het was de ambitie van landbouwminister Piet Adema om, op advies van Johan Remkes, in overleg met partijen in de agrarische sector en andere betrokkenen te komen tot een helder perspectief voor de boeren en tuinders van ons land. 

Het Landbouwakkoord zou agrarische ondernemers houvast, zekerheid en rust moeten bieden om eigen keuzes te maken. Het ging daarbij om een robuust en realistisch verdienmodel voor boeren en de vergroting van de markt voor duurzame producten. Maar ook over het omgaan met ecologische opgaven en maatschappelijke doelstellingen zoals een leefbaar platteland, voedselzekerheid en dierenwelzijn. We hebben altijd geweten dat het een lastige klus zou zijn om die puzzel passend te krijgen. 

Helaas heeft LTO Nederland geconcludeerd dat zij het voorliggende concept voor een Landbouwakkoord niet kunnen ondersteunen. De andere partijen aan de hoofdtafel menen dat een akkoord voor de agrarische sector zonder LTO niet geloofwaardig is. Daarom heb ik moeten constateren dat het sluiten van een Landbouwakkoord nu van de baan is. 

Ik betreur dat. Dit akkoord zou een unieke basis bieden om vooruitgang te boeken, verdeeldheid en wantrouwen achter ons te laten en de goede keuzes te maken voor een toekomstbestendig agrifoodcomplex.

Dat een akkoord op dit moment geen optie is, doet niets af aan de blijvende uitdagingen. Het blijft even noodzakelijk om tot een voedselproductie te komen die zich goed verhoudt tot onze leefomgeving, economisch floreert en door consument en burger wordt gewaardeerd.

Alhoewel de uitkomst een andere is dan ik – net als veel anderen – had gehoopt en verwacht, beschouw ik de afgelopen maanden geenszins als verloren tijd. Honderden betrokkenen hebben zich met veel energie voor het succes van het Landbouwakkoord ingezet. Er is voor het eerst sinds lange tijd een open dialoog gevoerd tussen de overheid, de agrarische sector en andere betrokkenen. Daarin zijn verschillen van inzichten benoemd maar ook veel gedeelde uitgangspunten naar voren gekomen. Ik hoop van harte dat dat heeft geleid tot een andere omgangsregeling tussen de overheid en de agrarische sector die blijvend is. 

Ik zal op korte termijn een verslag en een analyse voltooien met onder meer mijn bevindingen en adviezen. Het is nu aan het kabinet om te besluiten over volgende stappen.

Ik dank iedereen die, voor en achter de schermen, de afgelopen maanden met grote inzet en toewijding heeft meegewerkt aan het Landbouwakkoord. Een speciaal woord van dank en waardering gaat uit naar het secretariaat dat mij steeds heeft ondersteund. Zij hebben een topprestatie gerealiseerd die helaas nu niet bekroond wordt met een Landbouwakkoord.